AlifKhwab Nama

Khwab mein Azad Hona Dekhnay Ki Tabeer

Aazad-Shudan

Khwab mein Azad Hona Dekhnay Ki Tabeer

azad shudan azad hona hazrat daniyal alaihissalam ne farmaya hai keh agar koi khawab mein dekhe keh azad howa ya us ko kisi ne azad kia to daleel hai keh agar bimar hai to shafa paega agar qarz dar hai to qarz se sar kharoo hoga aur agar hajj nahin kia to hajj karega aur agar ghulam hai to azad hoga aur agar gunahgar hai to toba karega aur agar ghamgeen hai to khush hoga aur gham se rahai paega agar qaid mein hai to khulasi paega hasil yeh hai keh khawab mein aazadi ka dekhna nahayat behtar hai.

Leave a Reply

Back to top button